Umowa przedwstępna

Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną u notariusza?
Skutki umowy przedwstępnej

Umowę przedwstępną można zawrzeć na dwa sposoby (w dwóch formach prawnych). Pierwsza z nich to forma pisemna, druga to forma aktu notarialnego.
Cena czyli wynagrodzenie, które trzeba zapłacić notariuszowi nie jest jedyną różnicą pomiędzy takimi formami umowy. Umowy takie różnią się przede wszystkim skutkami prawnymi jakie wywierają w obrocie prawnym, czyli tym jak ochronią nasze interesy.
Podpisując każdą umowę przedwstępną czyli niezależnie od tego czy w formie pisemnej czy w formie aktu notarialnego, mamy gwarancję, że jeżeli sprzedający lub kupujący uchyla się od zawarcia tej umowy, druga strona może żądać naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na dojście do skutku umowy przyrzeczonej. Jest to tak zwany słabszy skutek jaki wywiera każda umowa zawarta zarówno w formie pisemnej jak i w formie aktu notarialnego. Wynika to bezpośrednio z treści art. 390 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.
Jeżeli jednak umowa  przedwstępna zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, wówczas strona uprawniona (czyli kupujący lub sprzedający, któremu zależy, żeby umowa doszła do skutku) może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Jest to tak zwany silniejszy skutek jaki wywiera tylko umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego. Wynika to z art. 390 § 2 kodeksu cywilnego: Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.